Papenbroek – nature reserve – schapen/sheep (12 p.)

Waar ik zit, dat moet je me nooit vragen…
‘t is hier in mijn geliefde Papenbroek dat ik slijt al mijn dagen

Hier had ik dus mijn schaapjes op het droge de laatste dagen alhoewel we gisteren blanke straten en ondergelopen kelders hadden in de buurt. Ik schrijf 5 juni. Aangezien ik vorige nacht liggen lezen heb tot 3 u in de morgen heb ik geslapen tot 12 u. Niemand die mij nodig had, geen verplichtingen, geen blaffende honden, geen krijsende katten, geen schreeuwende alarmsystemen, geen bende wandelaars, RUST.

Het was bijna 10° minder warm zo’n 17° perfect om rond 14 u nog een wandeling te maken. Het was bewolkt maar goed het moest maar lukken om de bloemen te fotograferen. Zo’n 30 minuten later en 27 km verder trok ik het domein binnen. En na 100 m op het domein door een hekje gestapt te zijn, zat ik te midden van de schaapjes. Ze kwamen snuffelen en in mijn rugzak knabbelen maar heb ze vriendelijk doch kordaat verteld dat ik ze graag zag maar dat ik geen eten bij had en ze mij dus best met rust mochten laten.

Gelukkig vonden ze dat oké.

Het Papenbroek is een natuurgebied in de Belgische gemeenten Bekkevoort en Diest. Het gebied is een 95 hectare groot en is in beheer bij Natuurpunt

Het natuurgebied is gelegen in de vallei van de Grote beek, stroomafwaarts van het natuurgebied van de Begijnenbeekvallei. Het Papenbroek bestaat voornamelijk uit voormalige turfputten, natte hooilanden en ruigten. Deze schrale vegetatietypes zijn relicten van blauwgraslanden die hier vroeger vrij algemeen voorkwamen. Het beheer van het gebied gebeurt met hebrideanschapen waardoor de vegetatie kort gehouden kan worden.

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

foto’s/pictures: 5-6-2021

Papenbroek is a nature reserve in the Belgian municipalities of Bekkevoort and Diest. The area is 95 hectares and is managed by Natuurpunt.

The nature reserve is located in the valley of the Grotebeek, downstream of the nature reserve of the Begijnenbeekvallei. The Papenbroek mainly consists of former peat pits, wet hayfields and ruigts. These sparse vegetation types are relics of blue grasslands that used to be fairly common here. The area is managed with Hebridean sheep, which means that the vegetation can be kept short.

Bron/source: wikipedia

De boer haalt zijn paard van stal – the farmer takes his horse from the stable (3 pics)

YES! De boer haalt zijn paard van stal, ik heb mijn stalen ros van stal gehaald. Na 40 jaar fiets op stal, geen tijd, geen goesting, auto nemen, niet meer kunnen door medicatie en een nieuwe heup operatie, ben ik voor het eerst weer op de fiets gestapt.

Zoiets verleer je niet! Maar je moet je benen rondgedraaid krijgen. Als kind van 3 jaar fietste ik al naar school en dat was iedere dag toch een 12 km. Tijdens vakanties maakte ik rondjes tussen de 50 en 100 km terwijl mijn ouders niet wisten waar ik naar toe was. Ik ook trouwens niet op voorhand 🙂 . Ik fietste, het was mijn enige mogelijkheid om met iemand in contact te komen. En als we nu beperkt worden om andere redenen, dan gaan we weer fietsen. Kunnen ze niet zeggen dat ik te ver van huis ben, want 50 km zit er voorlopig niet in 🙂 . Vandaag 8 km en daar was ik heel gelukkig mee. Die oude benen kunnen iets meer dan enkele jaren terug!

De paardjes zijn ook van stal gehaald want vorige week waren ze nog niet in de wei. Ze graasden er lustig op los.

De prachtige bloei van de sleedoorn deed mij even de hand op de rem zetten. Nu de batterijtjes van de fiets terug opladen en wie weet de komende dagen als het weer een beetje mee wil, dat we nog eens het paard van stal halen!

Het einde van de eerste volledige dag onder de strenge corona-maatregelen.

Nature reserve – natuurgebied: Mispeldonk (12 foto’s)

Zondag 1 september

Ten zuiden van Bonheiden, tussen de Boeimeerbeek en de Dijle ligt Mispeldonk. Het natuurgebied, voor het grootste deel eigendom van Natuurpunt sluit aan bij het Mechels Broek en Cassenbroek. Samen vormen ze een nagenoeg aaneengesloten natuurgebied.

Dubbel klik op een foto om te vergroten – double click on a picture to enlarge

Het gebied bevat verschillende soorten landschappen: van schrale graslanden, hooiweiden met houtkanten, vochtige loofbosjes tot herstelde heidegebiedjes.

Het landschap kreeg vorm op het einde van de laatste ijstijd, zo’n 10 000 jaar geleden. De Mispeldonkhoeve die haar naam gaf aan het gebied, werd reeds vermeld in 1330.

Natuurgebied Pommelsven (11 foto’s) 2/2

 

Pommelsven is 5 ha groot, waarvan ongeveer 2/3 de wordt ingenomen door dennenbos. Het laagste gedeelte in het heidegebied is een natte, venig-zandige depressie met sterk wisselende waterstand.

 

Elke foto is aanklikbaar om te vergroten – double click on a picture to enlarge

 

Dophei en dé blikvanger, de zeldzame klokjesgentiaan, vind je in het centrale vochtige gedeelte van dit heidegebied waar vooral pijpenstrootje groeit. Op de hogere zandgronden staat grove den begeleid door zomereik, sporkehout, lijsterbes en ruwe berk. Opmerkelijk is hier het voorkomen van rankende helmbloem. Hier gedijen op de open plekken struikhei en bijbehorende korstmossen. In het bos tref je hoofdzakelijk grove den aan. Tientallen soorten solitaire bijen en solitaire wespen leven hier. Typisch zijn heizijdebij, heidezandbij en tal van graafwespen.

 

Elke foto is aanklikbaar om te vergroten – double click on a picture to enlarge

 

Beheermaatregelen bestaan uit maaien, plaggen en verwijderen van boomopslag. Aanvullend grazen er sinds 2011 schapen die ook de historisch landschappelijke waarde verhogen. De gemeente is eigenaar van het gebied en Natuurpunt zorgt voor het beheer. Schaapjes ben ik helaas niet tegengekomen…

 

 

Antitankgracht Haacht I: bunker en balkensluis

 

 

 

De ‘antitankgracht’ van Haacht strekt zich over een lengte van 3 kilometer uit tussen de ‘Hansbrug‘ over de Dijle en het gehucht Wakkerzeel. Ze bestaat uit een steunmuur in beton geflankeerd door een gracht en voorzien van diverse kunstwerken, met name: een stuwdam aan de monding van de gracht in de Dijle, zowat 100 meter stroomopwaarts van de Hansbrug, en verscheidene kleine sluizen en onderaardse hevels, die verdeeld zijn over de ganse lengte van de gracht.

Deze sluizen en hevels staan in verbinding met de afwateringsstelsels van de omgeving. Her en der langs de gracht zijn ook ijzeren afrasteringen terug te vinden. Bij dit alles moeten ook de stroken grond met de aarden dijken aan weerszijden van de gracht gerekend worden en ook de kleine grachten aan de buitenzijde van deze dijken. De totale breedte van het systeem bedraagt gemiddeld 25 meter.

 

 

Bron: antitankgracht

landscape Zoet Water landschap

zoet-water-3560

 

Zoet Water of Zoete Waters is een domein bij Oud-Heverlee in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en omvat vijf vijvers, een recreatiepark en wandelpaden. Vroeger was het gebied een moerasgebied met vele bronnen. In de 17e eeuw werden de vijvers gegraven en met elkaar in verbinding gebracht door middel van dammetjes en overloopsystemen.

De verschillende vijvers hebben alle op één na een eigen naam gekregen:

  • Molenvijver, de vijver langsheen de Waversebaan is de meest westelijke vijver. Vroeger was er in het huidige café “In de Molen” een watermolen en was de vijver ingericht als leervijver.
  • Huisvijver, de tweede vijver.
  • Hertsvijver, de derde vijver die tegenwoordig in gebruik is als visvijver.
  • Geertsvijver, de vierde vijver.
  • De vijfde vijver heeft geen eigen naam en wordt gescheiden van de Geertsvijver door de Maurits Noëstraat.

Tussen de Hertsvijver en de Geertsvijver ligt de Kapellendreef die vanaf de Maurits Noëstraat naar de Onze-Lieve-Vrouw van Steenbergenkapel loopt waar ze met de Witte Bomendreef kruist. Vanaf de Kapellendreef loopt er een bospad naar de nabijgelegen Minnebron die in de nabijheid van de Hertsvijver gelegen is.

Jaarlijks wordt er op 1 mei de kaarsjesprocessie en op 15 augustus een processie in verband met het feest van de Tenhemelopneming van Maria gehouden rond de vijvers van Zoet Water. Deze processie wordt al meer dan 100 jaar in ere gehouden.

Ten noorden van Zoet Water ligt het Heverleebos, ten zuiden ligt het kleinere Kabouterbos.

Bron/source: wikipedia

 

Beninksberg of Benniksberg?

We zetten onze wandeling verder door het natuurgebied:

Het beheer is gericht op het herstel en het ontwikkelen van een afwisselend landschap van inheems loofbos, heide, schraal grasland en ruigte. Het grootste deel van de bossen zal onderworpen worden aan een periodiek kapbeheer. Tegelijkertijd worden er Noorse fjordenpaarden ingezet om ook op langere termijn heide en grasland binnen het boslandschap te handhaven.


 

De paarden en de runderen heb ik helaas niet ontmoet. Ze moeten er wel geweest zijn te zien aan het aantal vlaaien die ik moest ontwijken -:)
De noord- en zuidflank verschillen van nature vrij sterk. De droge schrale zuidhelling wordt gedomineerd door struikheide en pijpenstro. De koelere noordflank wordt gedomineerd door blauwe bosbes. De holle wegen rondom het reservaat bieden een afwisseling van schaduwrijke bosachtige begroeiingen en zonbeschenen ruigtes.

 

Deze dacht nog even dat hij zich moest laten horen. Maar toen hij mij had leren kennen van mijn hondigste kant, besefte hij dat blaffen geen zin had.

Het was nog een rondje spurten om voor het donker het bos uit te zijn!

 POST SCRIPTUM

Ik had mij voorbereid dat ik ging wandelen op de Beninksberg. Als ik dan plaatjes tegenkom die mij vertellen dat ik het benniksbergwandelpad moet volgen, dan vraag ik mij af wat er aan de hand is.

‘s Avonds thuis gekomen heb ik een e-mailtje verstuurd naar de verantwoordelijken. En zo waar ja ik heb een antwoord ontvangen:

Geachte,

De naam van de heuvel is in de loop van de voorbije eeuwen onderhevig geweest aan lichte variaties in schrijfwijze.

Bij de oprichting van het natuurreservaat begin de jaren 90, kozen we voor Beninksberg, omdat we uit opeenvolgende historische kaarten meenden te kunnen afleiden dat de eerste lettergreep van de naam van deze heuvel historisch gezien eerder een  lange e was dan een korte.

Waarop de mensen die de Benniksbergwandeling uitwerkten zich baseerden, is mij niet bekend. Wel is het zo dat de iets oostelijker gelegen ‘Benneberg’ op sommige historische kaarten ook met Benniksberg aangeduid werd en dat ik de indruk had dat voor die heuvel de korte e frequenter voorkwam dan de lange e.

Misschien moeten plaatselijke historici eens hun licht laten schijnen over deze kwestie?

(naam persoon)

Regiobeheerder Hageland

Hoeveel wijzer ben ik nu geworden?


Beninksbergwandeling III

Boven volgen we linksaf de Hellegatstraat die dwars over de heuvelkam loopt.

Na 200 meter slaan we linksaf de toegangsweg tot het eigenlijk reservaat in. Vooraleer linksaf te slaan, maak ik nog een praatje met een ouder echtpaar. Ze vegen de bladeren op de bosweg samen, alle dagen een beetje, om hun bieten te bedekken tegen de winterkou. Ik verneem dat ze 85 jaar oud zijn. Wat een kranige mensen.

Langs de toegangsweg houden we onze ogen open en weldra kunnen we via het hekje het natuurreservaat binnen.

Wordt vervolgd